Obsługa prawna

  • opiniowanie i sporządzanie wszelkiego rodzaju umów,
  • opracowywanie dokumentów wewnętrznych (procedur, instrukcji, regulaminów),
  • przygotowywanie pozwów, apelacji, zażaleń, skarg, odwołań oraz wniosków w postępowaniu nieprocesowym, wniosków o upadłość,
  • prowadzenie postępowań sądowych z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego oraz administracyjnego,
  • obsługa przedsiębiorców w zakresie dochodzenia należności (windykacja, dochodzenie należności przed sądem, nadzór nad postępowaniem egzekucyjnym, występowanie z powództwami przeciwegzekucyjnymi, zabezpieczanie roszczeń na czas trwającego procesu),
  • prowadzenie postępowań ugodowych i mediacyjnych przez sądem,
  • prowadzenie spraw o odszkodowania z tytułu szkód osobowych, komunikacyjnych i majątkowych, a także z tytułu naruszeń praw autorskich i czynów nieuczciwej konkurencji, własności przemysłowej
  • prowadzenie spraw z zakresu prawa wykroczeń, w tym wykroczeń skarbowych,
  • sporządzenie projektów protokołów i innych dokumentów niezbędnych w zakresie funkcjonowania spółek,
  • przygotowywanie testamentów, prowadzenie postępowań spadkowych i rodzinnych.