Doradztwo podatkowe

W ramach usług doradczych proponujemy:

 • obsługę w trakcie tworzenia, przekształceń i likwidacji podmiotów gospodarczych,
 • bieżące konsultacje i analizy sytuacji finansowo-ekonomicznej firmy,
 • sporządzanie dokumentacji podatkowej transakcji z podmiotami powiązanymi oraz podmiotami z siedzibą w krajach stosujących szkodliwa politykę podatkową (ceny transferowe),
 • sporządzanie wniosków kredytowych,
 • porady, opinie i wyjaśnienia w zakresie spraw związanych z obowiązkami podatkowymi, a także w zakresie prawa dewizowego i celnego,
 • bieżące informowanie o zmianach w prawie podatkowym oraz innych dziedzinach prawa mających wpływ na działalność klienta,
 • udział w postępowaniach przed organami podatkowymi, przed Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (sporządzanie wniosków, skarg, zażaleń, odwołań, reprezentacja w postępowaniu przed organem)
 • audyt podatkowy obejmujący:
  • analizę obciążeń podatkowych firmy,
  • kontrolę prawidłowości rozliczeń podatkowych,
  • wskazanie rozwiązań zmierzających do usunięcia błędów oraz sposobów uniknięcia ich w przyszłości,
  • propozycje działań umożliwiających minimalizację obciążeń podatkowych oraz negatywnych skutków finansowych stwierdzonych nieprawidłowości.